تبلیغات
English for Students - ضرب المثل های انگلیسی(شروع با حرف A)

- A poor workman blames his tools.

عروس نمی توانست برقصد، می گفت زمین کج است!

 

- A bird in the hand is worth two in the bush.

سیلی نقد به از حلوای نسیه!

 

- Absence makes the heart grow fonder.

دوری و دوستی!

 

- A cat may look at a king.

به اسب شاه گفته یابو!

 

- A coward dies a thousand times before his death.

ترس برادر مرگ است!

 

- Actions speak louder than words.

به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!

 

- A fool and his money are easily parted.

تا ابله در جهان هست، مفلس در نمی ماند.

 

- A fox smells its own lair first.

تا چوب را بلند کنی، گربه دزده فرار می کند!

 

- A friend in need is a friend indeed.

دوست آن است که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

 

- After a storm comes a calm.

بعد از خشم، پشیمانی است.

 

- A good beginning makes a good ending.

- All's well that ends well.

خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج

 

- A jack of all trades is master of none.

همه کاره و هیچ کاره!

 

- A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب!

 

- A penny saved is a penny earned.

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 

- A person is known by the company he keeps.

تو اول بگو با کیان دوستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

 

- A picture is worth a thousand words.

زلیخا گفتن و یوسف شنیدن / شنیدن کی بود مانند دیدن؟

 

- A rolling stone gathers no moss.

بر سنگ گردان نروید نبات.

 

- A sound mind in a sound body.

عقل سالم در بدن سالم است.

 

- All that glitters is not gold.

هر گردی، گردو نیست!

 

- All things come to he who waits.

گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی!

 

- An ounce of prevention is worth a pound of cure.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

 

- Ask and you shall receive.

پرسان پرسان می روند هندوستان!

 

- As you make your bed, so you must lie in it.

خودکرده را تدبیر نیست.

آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته!

 

- As you sow, so shall you reap.

هر چه بکاشتی تو، همان بدروی!

 

- A word to the wise is enough.

در خانه گر کس است، یک حرف بس است!

 

- A word spoken is past recalling.

تیری که رها شد به چله باز نگردد.

 
طبقه بندی: اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی، 

تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1391 | 03:24 ب.ظ | نویسنده : علیرضا سعیدی | نظرات

  • رد ریپورتر
  • بامبی
  • کارت شارژ همراه اول