تبلیغات
English for Students - آزمون از درس 1و2 (سال دوم)
برای دیدن سوالات ادامه مطلب را کلیک کنید.

2_کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.( 2 نمره )

 

  1) red _ blue _ comb _ brown           2) one _ two _ tree _ four

 

3_با کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید . ( 2 نمره )

( many _ apple _  on _ black )

 

 1)There is an ………………… in the basket.

 

 2)I have a …………………… shirt .

 

 3)There are …………………. cats in the house  .

 

 4)There is a map ………………. the wall.

4_با توجه به تصویر جمله زیر را کامل کنید.( 1 نمره )

                                  

                         

 1)There is ……………… in the  …………… (  چنگال    )              

 

5_جمله زیر را ابتدا سئوالی و سپس منفی کنید.( 1 نمره )

 

 1)There`s a bag on the table.

 

 Q:…………………………………………………

 

 N: …………………………………………………

 

6_جواب صحیح را انتخاب کنید.( 1  نمره )

 

 1)They are ………………( blue car _ blue cars _ cars blue )

 

 2)There ………… many boys in this school. ( is _ are _ am )

 

7_جمله زیر را با کلمه پرسشی مناسب   سئوالی کنید .(1 نمره )

 1)The dog is white.   

 

Q: …………………………………………………?

 

8_ با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سئوالات زیر پاسخ دهید.( 2 نمره )

 

 1) What colour are the hats?( red )                

 

 A: …………………………………………………………….

 

 2)Is there a teacher in the classroom? ( student )

 

 A: ………………………………………………………….

 

9_کلمات ناقص را در جملات زیر با حروف مناسب کامل کنید و در جای مربوطه بنویسید. ( 6 نمره )

 

 a) The  sol _ ier  has a  gr _ en   shirt.      

 

 b) The  sh _ p  is  ye_low.  

 

 c) There are  ei_hteen   sp_ons  on the table.    

 

 d) There are many  no_ebooks  in the  lib_ary.  

 

 e) There is a fo_k in the pic_ure .   

 

 f) The  sho_s  are  in the ro_ m .
طبقه بندی: آزمون زبان (English Tests)، 

تاریخ : یکشنبه 1 مرداد 1391 | 12:22 ق.ظ | نویسنده : علیرضا سعیدی | نظرات

  • رد ریپورتر
  • بامبی
  • کارت شارژ همراه اول