تبلیغات
English for Students - آموزش زبان انگلیسی(درس نهم سال سوم)آیتده ساده
گرامردرس نهم سال سوم 
زمان آینده ساده
برای خواندن ادامه مطلب را کلیک کنید.

زمان آینده ساده

 

تعریف : کارهایی رانشان میدهد که در آینده انجام خواهند گرفت.

 

فرمول زمان آینده ساده:

 

بقیه جمله + شکل ساده فعل اصلی +will+فاعل

 

1.I will go to school tomorrow.

 

2.They will clean the room next Monday.

 

3.He will wash his car soon.

 

نکته1:فاعل و فعل کمکی   will  را میتوان بصورت مخفف نوشت.

 

I will  ( I’ll )                             you will ( you’ll )

 

he will ( He’ll )                        she will ( She’ll )

     

We will    ( we’ll )                   They will   ( They’ll ) 

 

نکته 2 :نشانه زمان آینده کلمات  tomorrow  و  next و  soon میباشند که در اول یا آخر  جمله بکار میروند.

 

نکته 3 :برای سئوالی کردن جملات کلمهwill  را در اول جمله مینویسیم و برای منفی کردن جمله بعد ازwill  کلمه not را مینویسیم.

 

1:We’ll go to Mashhad by train.

 

Q: Will we go to Mashhad by train?

 

N: We won’t ( will not ) go to Mashhad by train.

 

نکته4 : کلمه will not  را میتوان بصورت مخفف نوشت:

 

Will not (won’t)

 

نکته 5 : به همراه will  فعل اصلی بصورت ساده بکار میرود.

 

They’ ll …….. the store tomorrow. ( closed / closes / close )

 

طبقه بندی: نکات دستوری(English Grammar)، 

تاریخ : شنبه 31 تیر 1391 | 02:32 ب.ظ | نویسنده : علیرضا سعیدی | نظرات

  • رد ریپورتر
  • بامبی
  • کارت شارژ همراه اول