تبلیغات
English for Students - استفاده از کلمات پرسشی(استفهامی)درس هشتم سال دوم راهنمایی
برای دیدن آموزش ادامه مطلب را کلیک کنید.

1 – كلمات استفهامی كه در این درس با آنها آشنا می شوید، عبارتند از :

Who چه كسی
What چه، چه كاره
Whrer كجا
When چه وقت
How many چند تا2 – برای پرسش با استفاده از كلمات استفهامی به صورت زیر عمل می كنیم :

بقیه جمله + فعل اصلی + فاعل یا ضمیر آن ( does- do – are – is) + فعل كمكی + كلمه استفهامی
به مثال زیر توجه كنید :
شما كجا زندگی می كنید؟

Where do you live?


ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

When do they come to home ?


او چه چیزی لازم دارد؟

What does he need?


او چه كسی است ؟

Who is he ?


او چه كاره است ؟

What is he ? ‌3 – برای How many لازم است كه نام شیء یا انسان مورد نظر را به صورت جمع بعد از آن ذكر كنیم و سپس فعل كمكی را استفاده كنیم. مانند

How many cars are there in the street? 

چند تا اتومبیل در خیابان وجود دارد؟

How many students play football in the park?

چند تا دانش آموز در پارك فوتبال بازی می كنند؟تمرین : 
1 – باتوجه به كلمه ی داده شده سؤال بسازید.

1) Ali lives in Azadi street (who)
Who does live in Azadi street?
همچنین می توان جمله بالا را با استفاده از who به شكل زیر سؤالی كرد
Who lives in Azadi street?


2) Mary studies her books in the library.(where)
Where does mary study her books?


3) They play football on Fridays.(when)
When do they play football?

4) Mr Bagrami teaches twenty students.(How many)
How many students does Mr Bahrami teach?

5) She is a teacher. (what)
What is she? 

6) I eat two apples everyday.(How many)
How many apples do you eat every day?
طبقه بندی: نکات دستوری(English Grammar)، 

تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1391 | 07:42 ب.ظ | نویسنده : علیرضا سعیدی | نظرات

  • رد ریپورتر
  • بامبی
  • کارت شارژ همراه اول